FUNDACJA LILI działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku. o fundacjach
(tj. z dnia 18 listopada 2020r.Dz.U. z 2020 r. poz. 2167) 

NAZWA: FUNDACJA LILI  
ADRES SIEDZIBY: ALEJA GRUNWALDZKA  345/347/1316 , 80-309 GDAŃSK
NIP 5842814881
BankWalutaRachunekSWIFT
SantanderPLN47 1090 1102 0000 0001 4987 5606
SantanderEUR PL 07 1090 1102 0000 0001 4987 5647WBK PPL PP
SantanderUSDPL 22 1090 1102 0000 0001 4987 5668WBK PPL PP
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk, Al. Grunwaldzka 345/347/1316, 80-309 GDAŃSK.Ministrem właściwym do spraw „Fundacja LILI” wybranym ze względu na cele fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych.
NAZWA: „FUNDACJA LILI” 
0000957892 KRS 
5842814881 NIP

Celami fundacji są:

1. Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

2. Pomoc migrantom ekonomicznym z Ukrainy.

3. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją i okupacją w kraju i za granicą.

Fundacja LILI używa wyróżniającego ją znaka graficznego.

Fundacja LILI jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000957892.

Fundacja LILI działa na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Celem Fundacji jest wsparcie obywateli Ukrainy w związku z wybuchem wojny 24.02.2022 r. i agresja Rosji na Ukrainę w 2022 r. Fundacja wspiera uchodźców, migrantów ekonomicznych przyjeżdżających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy.  Zadaniem Fundacji jest również materialne wspieranie obywateli Ukrainy pozostających w Ukrainie, zarówno walczących z silami okupacyjnymi jak i ukrywających się w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację:

a. zbiórek darów rzeczowych

b. zbiorek pieniężnych

c. miejsc noclegowych

d. tymczasowych schronień

e. ogólnodostępnych i nieodpłatnych stołówek

f. transportu i magazynowania pozyskanych darów i materiałów

g. dystrybuowania pozyskanych funduszy, darów i materiałów wśród potrzebujących na terenie Rzeczypospolitej Polski i Ukrainy.

Dochodami Fundacji LILI są:

1. darowizny, spadki i zapisy

2. dotacje, datki i subwencje

3. dochody z kwest i imprez publicznych oraz prywatnych

4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego

5. dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji

6. zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą

7. dochody z działalności gospodarczej Fundacji

8. nawiązki przyznane przez właściwy organ

9. świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.

Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacje, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 3000 EURO( trzy tysiące  Euro) obliczonej według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji LILI, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”. 

Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty. Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona stanowić inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji LILI lub dla samej Fundacji.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych i na realizację celów pożytku publicznego. Działalność gospodarcza może być przeznaczona między innymi w formie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „Zakładami”. Prowadzona przez fundację działalność gospodarcza, stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień statutu.

Liliia Haiko realizuje wszystkie programy działania Fundacji.